Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và gia công thuốc BVTV cho hệ thống Nicotex và các đối tác bên ngoài.