Cơ cấu tổ chức

 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX NAM THÁI DƯƠNG
Tên giao dịch:  CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX NAM THÁI DƯƠNG
Giám đốc  NGUYỄN HUY THƯƠNG
Địa chỉ :

Đường D4 - Lô N6 KCN Nam Tân Uyên - Khánh Bình - Tân Uyên - Bình Dương;

Điện thoại            :  06503.653425                                           Fax: 06503.653.426

Mã số thuế:

3701815207

Ngành nghề :

Sản xuất, gia công các sản phẩm thuốc Bảo vệ thực vật. 

  Mô hình công ty

Công ty Cổ phần Nicotex Nam Thái Dương hiện có 6 phòng ban: 

1. Ban Giám đốc

2. Phòng Tổ chức hành chính

3. Phòng Tài chính kế toán

4. Phòng Kế hoạch

5. Phòng Kỹ thuật

6. Phòng Quản trị sản xuất.